1. תקנון זה הינו בעבור אתר האינטרנט (להלן: "האתר") של מועדון "EMS club" (להלן: "המועדון"), ואינו סותר את כל האמור ו/או הקבוע בכל מסמך ו/או תקנון אחר המפורסם על-ידי המועדון.
 2. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לכל אדם בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 3. הגלישה באתר תחשב להסכמה מצד המשתמש ו/או הגולש לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 4. הנהלת האתר ו/או המועדון רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות, אם יפר את תנאי התקנון.
 5. הנהלת המועדון רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 6. האתר וכל המפורסם בו הינם בגדר קניין רוחני בלעדי של המועדון, אשר לו זכויות יוצרים על כל תוכן ו/או מלל ו/או תמונה ו/או מידע ו/או סרטון הנמצאים באתר.
 7. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 8. אין להעתיק ו/או לצלם ו/או להעביר ו/או להשתמש בכל תוכן ו/או מלל ו/או תמונה ו/או סרטון ו/או מידע הכלולים ו/או מפורסמים באתר, זאת מבלי לקבל אישור בכתב ומראש מהנהלת המועדון. 
 9. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 10. בכוונת הנהלת המועדון כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת, אין ביכולת הנהלת המועדון להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות. הנהלת המועדון רשאית להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 11. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
 12. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 13. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 14. על תקנון האתר יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.
 15. מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. 
 16. סודיות מידע
  הנהלת האתר מתחייבת לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור בסודיות ככל האפשר מידע אישי אודות הלקוח.
  הנהלת האתר מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתמש ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של הנהלת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לחדירה למידע באתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר במקרה זה.
  ניתנת בזאת הסכמתו של הלקוח לכך שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל הלקוח באמצעות דיוור ישיר ו/או דואר אלקטרוני ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקס, למטרות קידום מכירות ושיווק, כולל פניות בגין מוצרים, שירותים, מחירים ומבצעים הקשורים אל הנהלת האתר. במידה והלקוח מעוניין להפסיק קבלת מהנהלת האתר זה, עליו להודיע על כך לחברה. [מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי הנהלת האתר תהא מחויבת לנהוג על פי דין ובכלל זה חשיפת מידע על פי דרישת הרשויות ו/או כדי למנוע שימוש לרעה.